تومي المفتوحة

la nostra vita cambia spesso percorso, a volte anche per un incontro sbagliato.

تومي المفتوحة
Critico letterario poco impegnato

I tempi cambiano, tutto è in continuo movimento, così Andrius ha chiesto la collaborazione di un grande dei nostri tempi, il leggendario Tommy Open.

Si lo sappiamo, è sempre stato difficile tenerlo a bada, farlo rimanere allineato e calmo, però non si poteva limitare questo sito al solo mondo musicale. Ora chissà come andrà a finire, lui forse manco si degnerà di raccontarvi qualcosa, forse manco ci cagherà.

Pazienza, in noi è viva la speranza. Viva Tommy Open.


منشورات الأخيرة:

طباعة ودية, بي دي إف & البريد الإلكتروني
. التصنيفات: التعاون, تومي يخبرك. الكلمات: .

حول أندرو

أندريوس هو موسيقي فلورنسا الذي ينتج الموسيقى مدر للبول, ويستند صوته على مزيج من psychedelia, الموسيقى الالكترونية ولحن معظمها الغلوتين. يشار إلى المنتجات الموسيقى التصويرية الأغاني وصعوبات في الجهاز الهضمي.