លោក Andrew Firenze

សូមស្វាគមន៍!

លោក Andrew

musica oligominerale

Andrius ជាតន្ត្រីករម្នាក់ដែល Florentine ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមផលិតតន្ត្រី, il suo sound è basato su un mix di psichedelìa, តន្ត្រីអេឡិចត្រូនិនិងបទភ្លេងដែលភាគច្រើនជាជាតិស្អិត Gluten. ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្ហាញបទចម្រៀងនិងការលំបាកក្នុងការរំលាយអាហារ.

C'è qualcosa in arrivo tra

ប្រជាជនឧស្សាហកម្ម

Un racconto che ci riproietta nella vita di quella grande realtà che fu l’Azienda Ferrania e tutta la valle che la ospitava e che oggi ne conserva la rovine.

Dalla penna di Pierluigi Norziglia

លោក Andrew Firenze, ជួរឈរសំឡេងសរុបលោក Ive!

តន្ត្រីទាញយក ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមពីគេហទំព័រនេះ (តន្ត្រីដែលមិនទាន់ចេញផ្សាយ!)

អត្ថបទចុងក្រោយបំផុតបានបោះពុម្ភ