បុរាណអង់តាក់ទិក

នាវាបំបែកទឹកកកនេះត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងអង់តាក់ទិក, សម្រាប់នាវិកមិនមានអ្វីដើម្បីធ្វើ, ប្រសិនបើអ្នកមិនរង់ចាំសម្រាប់ជំនួយ. ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ, អ្នកលេងព្យ៉ាណូនេះបានចាប់ផ្តើមលេងមួយដុំបុរាណ. (2016)