បំណែកមួយនៃការគ្មានអ្វីមួយ

ច្រើននៃការងារ, ការស្រាវជ្រាវច្រើន, បញ្ហាច្រើនដូច្នេះ. អ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយបន្ទាប់មកបានដឹងថាពួកគេមានសំខាន់ក្នុងសកលលោក.
ឮខ្លាំង Korg Pa800, sonar Cakewalk 8, ឧបករណ៍ដែលមានដើមកំណើត. Un parsimonioso uso di effetti, quasi essenziale, asciutto, statico in una raccolta molto lunare.

បំណែកមួយនៃការគ្មានអ្វីមួយ