វិធីមួយផ្សេងទៀត

ជាញឹកញាប់អ្នកមានដើម្បីយកផ្លូវផ្សេងគ្នា, ជីវិតទាំងអស់នេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរឥតដាច់មួយនៃជាការពិតណាស់. Suoni Korg Pa800 អ៊ី sonar Cakewalk 8.