ប្រឆាំងនឹងការចមនាមង

វាគឺជាការចងក្រងបង្កើតជាមួយឧបករណ៍និម្មិតទាំងស្រុង, con uso massiccio di prodotti “Native Instruments”, និងកត់ត្រាដោយមាន Cackewalk sonar 8.