ភ្ជាប់មកព្យុះនេះ

ខាងក្រោមនេះជាព្យុះដែលបានភ្ជាប់មក, និងមួយបន្ទាប់ពីមួយផ្សេងទៀតនឹងចូលមកបទចម្រៀងទាំងនេះ, ដូចជាការធ្លាក់ដុំព្រិលនៅលើក្បាលរបស់អ្នក.
ឮខ្លាំង Korg Pa800 ជាមួយផ្នែកតូចនៃ sonar. La raccolta segue il precedente lavoroប្រឆាំងនឹងការចមនាមង“, sul quale Andrius non aveva riposto troppo impegno.