អេឡិចត្រូត

Collezione di brani prodotti dal 1994 al 1996

Raccolta di brani Elettronici prodotti da Andrius tra il 1994 និង 1996. Strumentazione totalemente Hardware: Roland Mv30 – Korg M3R – Roland S50 – Peavey Specrum Organ. Per lunghi anni questo LP è rimasto in un cassetto, per essere pubblicato finalmente nell’ottobre 2013

  1. ភ្នែក លោក Andrew Firenze 4:16
  2. Jena ក្នុង Moskow លោក Andrew Firenze 2:39
  3. ម៉ាស៊ីន Zaz លោក Andrew Firenze 1:58
  4. គេចផុតពីការប្ល័រិន លោក Andrew Firenze 1:47
  5. រោងចក្រម៉ាស៊ីន លោក Andrew Firenze 2:23
  6. អតីត Emerson លោក Andrew Firenze 2:47