ಚಂಡಮಾರುತದ ಬರುತ್ತದೆ

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ನಂತರ ಒಂದು ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತದೆ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ನಂತಹ ನಿಮ್ಮ.
ಸೋನಾರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಭಾಗವು ಗಲಾಟೆ ಕೊರ್ಗ್ Pa800. La raccolta segue il precedente lavoroವಿರೋಧಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ“, sul quale Andrius non aveva riposto troppo impegno.