ಪಿಯರ್ ಲುಯಿಗಿ ನಾರ್ಜಿಗ್ಲಿಯಾ

ನಾರ್ಜಿ & ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಪಿಯರ್ ಲುಯಿಗಿ ನಾರ್ಜಿಗ್ಲಿಯಾ, uno di noi!

ನಾರ್ಜಿ

La più improbabile delle collaborazioni è certamente quella tra ಆಂಡ್ರ್ಯೂ e il leggendarioನಾರ್ಜಿ“, al secolo ಪಿಯರ್ ಲುಯಿಗಿ ನಾರ್ಜಿಗ್ಲಿಯಾ.

Non è semplice ottenere un pò di attenzione da quest’uomo, sempre impegnato nei suoi studi linguistici e nella ricerca della comprensione delle giovini menti, che egli stesso nutre di sapere nel corso della propria attività professionale, ma anche nell’irrinunciabile mondo dello sport, dove il Norzi eccelle nella sua qualità di istruttore e preparatore dei giovani tennisti.

Comunque sia, Andrius è riuscito ad ottenere almeno un “ಮತ್ತು” di circostanza, uno di quei benevoli gesti umanitari che il Norzi ha finito con il concedere.Se tutto andrà nel verso giusto riusciremo dunque a leggere qui, su questo sito sconsiderato, il verbo scritto, dal ticchettio della tastiera del Norzi, per la gioia vostra e mia.

Si tratta di scritti dissacranti e surreali, ma anche di poesia, che alcune volte troverà spazio nelle parole di cui la musica sarà degna portante.

Leggi ಕೈಗಾರಿಕಾ ಜನರು, direttamente dalla penna del Norzi

 

Ultime Pubblicazioni:


 

Print Friendly, PDF & ಇಮೇಲ್
. ಯಾವುದೇ ಟೀಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಆನ್ ಪಿಯರ್ ಲುಯಿಗಿ ನಾರ್ಜಿಗ್ಲಿಯಾ. ವರ್ಗಗಳು: ಸಹಯೋಗಗಳು, ನಾರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು: , .

About ಆಂಡ್ರ್ಯೂ

Andrius è un musicista fiorentino che produce musica diuretica, ತನ್ನ ಧ್ವನಿ ಸೈಕೆಡೆಲಿಯಾ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮಧುರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಟು. ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಫಾರ್ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Be the first to leave a reply

Vuoi lasciare un tuo commento?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.