'Ikai ha glare

Ko 'eni ha fakatahataha'i fakatupu mo instrumentation ta'emo'oni kakato, con uso massiccio di prodotti “Native Instruments”, pea 'oku lekooti ia 'i he Cackewalk 'o e Sonar 8.