លោក Pier Luigi Norziglia

Norzi & ជុំវិញ

លោក Pier Luigi Norziglia, uno di noi!

Norzi

La più improbabile delle collaborazioni è certamente quella tra លោក Andrew e il leggendarioNorzi“, al secolo លោក Pier Luigi Norziglia.

Non è semplice ottenere un pò di attenzione da quest’uomo, sempre impegnato nei suoi studi linguistici e nella ricerca della comprensione delle giovini menti, che egli stesso nutre di sapere nel corso della propria attività professionale, ma anche nell’irrinunciabile mondo dello sport, dove il Norzi eccelle nella sua qualità di istruttore e preparatore dei giovani tennisti.

Comunque sia, Andrius è riuscito ad ottenere almeno un “និង” di circostanza, uno di quei benevoli gesti umanitari che il Norzi ha finito con il concedere.Se tutto andrà nel verso giusto riusciremo dunque a leggere qui, su questo sito sconsiderato, il verbo scritto, dal ticchettio della tastiera del Norzi, per la gioia vostra e mia.

Si tratta di scritti dissacranti e surreali, ma anche di poesia, che alcune volte troverà spazio nelle parole di cui la musica sarà degna portante.

Leggi ប្រជាជនឧស្សាហកម្ម, direttamente dalla penna del Norzi

 

Ultime Pubblicazioni:


 

បោះពុម្ពមិត្តភាព, ជា PDF & អ៊ីម៉ែល
. គ្មាន​យោបល់ នៅលើ លោក Pier Luigi Norziglia. ប្រភេទ: កិច្ចសហការ, Norzi និងនៅជុំវិញ. ស្លាក: , .

អំពី លោក Andrew

Andrius ជាតន្ត្រីករម្នាក់ដែល Florentine ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមផលិតតន្ត្រី, សំឡេងរបស់គាត់ត្រូវបានផ្អែកលើការលាយបញ្ចូលគ្នានៃការមួយញៀន, តន្ត្រីអេឡិចត្រូនិនិងបទភ្លេងដែលភាគច្រើនជាជាតិស្អិត Gluten. ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្ហាញបទចម្រៀងនិងការលំបាកក្នុងការរំលាយអាហារ.

ជាលើកដំបូងដើម្បីចាកចេញពីការឆ្លើយតប

ចង់ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ?

គេហទំព័រនេះប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ Akismet. ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកដែលត្រូវបានដំណើរការអត្ថាធិប្បាយ.